anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerönemli linklerkanunlar ve yasal mevzuatÖnemli ve yararlı programlar indirme merkezieski izmir resimleriiletişim bilgilerimiz
Yararlı Evraklar ve  programlar indirme merkezine dönmek için tıklayınız...tevkifatlı satış fatura listesi 108 nolu tebliğ
tevkifatlı satış faturaları listesi 108 nolu kdv genel tebliği
26 Şubat 2008 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26799
Maliye Bakanlığından:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 108
Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamalara gerek duyulmuştur.

A. KONAKLAMA TESİSLERİNDE KDV UYGULAMASI

1. Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri

8/2/2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13234 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı Kararnamenin 25 inci sırasına;
 "1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme
hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır."
ibaresi eklenmiştir.

Bu değişikliğe göre, 9/2/2008 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren geceleme hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında,
aktarılan geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon toplamına % 8 KDV oranı uygulanacaktır.

Acentenin geceleme hizmetine aracılık karşılığında konaklama tesisine fatura düzenlemesi halinde bu faturada gösterilen bedel üzerinden de % 8 KDV
hesaplanacaktır.

Ancak, acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam tutarın, geceleme hizmeti ile buna ilişkin komisyon ücreti dışındaki kısmı ise genel
oranda KDV’ye tabi olacaktır.

Öte yandan seyahat acenteleri, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmektedirler. İndirimli oran uyguladıkları tutarlar, konaklama işletmesinin
acenteler tarafından müşteriye aktarılan hizmet bedeli ile buna ilişkin aracılık hizmet bedelidir. Bu nedenle acentelerin bu işlemlerle ilgili olarak KDV
Kanununun (29/2) maddesi kapsamında iade talebinde bulunamayacakları tabiidir.

2. Seyahat Acentelerince Düzenlenecek Faturalar

Seyahat acentelerinin düzenleyecekleri faturaların içeriği ile ilgili açıklamaların yer aldığı 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/2.3) bölümünün dördüncü
paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Konaklama Tesislerindeki Yiyecek-İçecek Hizmetleri
a) Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belgelerin İbrazı

107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1.1) bölümünde, konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili Belediyeye başvurarak, bünyelerinde
bulunan yiyecek ve içecek sundukları mekanların niteliğine ilişkin bir yazı alarak bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edecekleri belirtilmiştir.

Turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekanların
açıkça belirtilmiş olması gözönüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre, bu kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir.

b) Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulaması

2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin B bölümünün 24 üncü sırasına göre kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri
yerlerde verilen hizmetlerde 1/1/2008 tarihinden itibaren % 8 KDV oranı uygulanmaktadır.

Buna göre, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki;

- lokanta, restaurant, restaurante,

- alakart lokantası,

- kahvaltı salonu,

- açık yemek alanı,

- yemek terası,

- kafeterya, snack bar, vitamin bar,

- pasta salonu,

- lobi


gibi mekanlarda verilen hizmetlerde % 8 oranında KDV uygulanacaktır. Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1.1) bölümünün ikinci paragrafında yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir.

Öte yandan, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekanlarda verilen hizmetler ise genel vergi oranına tabi olacaktır.


B. TEVKİFAT UYGULAMASI

1. Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması


107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde tevkifat kapsamına alınan mallarda tevkifat oranının, bu Tebliğin yayımını izleyen günden başlamak
 üzere % 90 olarak uygulanması uygun görülmüştür.

2. Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması

Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak dahil) teslimlerinde, bu Tebliğin yayımını izleyen günden başlamak üzere 1/2 oranında tevkifat
uygulanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamdaki tevkifat uygulamasından doğan iade talepleri, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde yer alan iade uygulamasına ilişkin açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

3. Tevkifatın Sınırı

KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların bu bölümde belirtilen teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Diğer mükellefler tarafından yapılacak
teslimlerde faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının
altında olması halinde de tevkifat uygulanmayacaktır.

4. Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk

Bu bölümde tevkifat kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın
15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle;

-faturanın tarih ve numarası,

-tevkifat uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı,

-teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları,

-alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,


bir liste halinde düzenlenerek satıcı mükellefler tarafından doğruluğu imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve yukarıda belirtilen süre içinde vergi dairesine verilecektir.


Belirtilen süre içinde bu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

Tebliğ olunur.

anasayfahizmetlerimizpratik bilgilerlinkleryasalaryükleme merkeziizmir resimleriiletişim bilgilerimiz

Sitemiz Bütün Tarayıcılar (Web Browser available all) ile %100 uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.Serbest Muhasebeci Mali Müşavir -- Fatih ÇAVUŞ

Posta Bize Ulaşın     Facebook ' ta Bize Ulaşın     Twitter 'da Bize Ulaşın     Blog 'ta Bize Ulaşın     Xing ' te Bize Ulaşın      Linkedin ' da Bize Ulaşın

3820 SOKAK NO:29 Eski izmir Yıkık Camii Cennetçeşme Limontepe Yeşilyurt Hatay Yol Ayrımı Karabağlar/İZMİR
TEL: +90 (232) 271 24 46 - + 90 (232) 271 25 26 FAKS: + 90 (232) 271 25 26
(C) Dizayn: Fatih ÇAVUŞ
Fatih Çavuş İZMİR SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYITLI ÜYESİDİR
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
http://www.fatihcavus.net.tr

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **  Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!